Danh sách các sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII – năm 2022

Thực hiện Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Định; Quyết định số 94/QĐ-HĐBC ngày 08/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII – năm 2022; Kế hoạch số 95/KH-HĐBC ngày 08/5/2022 của Hội đồng bình chọn ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII – năm 2022.

Ngày 10/6/2022, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Ban giám khảo đã tiến hành chấm điểm bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022 đối với 157 sản phẩm của 95 cơ sở CNNT thuộc 11 địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia bình chọn. Theo quy định, sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022 phải đáp ứng yêu cầu chung và có điểm bình quân của Ban Giám khảo đạt từ 70 điểm trở lên. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn công bố danh sách 55 sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022, cụ thể như sau:

– Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 09 sản phẩm;
– Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 32 sản phẩm;
– Nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 08 sản phẩm;
– Nhóm các sản phẩm khác: 06 sản phẩm.
Chi tiết danh sách các sản phẩm dự kiến được công nhận tại đây./.

(Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022)