Ngày ban hành

Số ký hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu

File tải về

11/11/2021

48/KH-SCT

Sở Công thương

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

10/11/2021

17/KH-SCT

Sở Công thương

Kế hoạch 17/KH-SCT ngày 31/03/2021 của Sở Công Thương về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương năm 2021

19/10/2021

4219/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Định

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định

14/10/2021

4178/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Định

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

06/08/2021

44/2021/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Định

Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của UBND tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định