QUY CHẾ TRANG THÔNG TIN BẢN ĐỒ HÀNG VIỆT
(Về việc Quản lý sử dụng Trang thông tin Bản đồ Hàng Việt Sở Công Thương tỉnh Bình Định trên mạng Internet)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
1. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum(sau đây gọi tắt là website) trên mạng Internet bao gồm: quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công, công tác biên tập và cập nhật thông tin cho website.
2. Quy chế này áp dụng cho các cá nhân, đơn vị tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của website (sau đây gọi chung là cá nhân, đơn vị).

Điều 2. Giải thích từ ngữ.
Trong quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Website: Là nơi tập hợp, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ công tác trên môi trường mạng.
2. Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các cở sở dử liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và truy cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
3. Tích hợp dữ liệu: Là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung về hệ thống địa điểm cung cấp hàng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Định; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các tin tức, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Địa chỉ Website (tên miền) của Trang thông tin Bản đồ Hàng Việt Sở Công Thương tỉnh Bình Định là: www.bandohangvietbinhdinh.vn.

Điều 4. Chức năng nhiệm vụ Website.
1. Website có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai, theo đúng chức năng, nhiệu vụ của Trang thông tin Bản đồ Hàng Việt trên môi trường mạng Internet.
2. Nhiệm vụ của Website:
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về thông tin hệ thống địa điểm cửa hàng, doanh nghiệp hàng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Định
b) Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính có liên quan về chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Điều 5. Nguồn cung cấp thông tin cho Website.
1. Các cá nhân đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin theo quy định.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thu thập thông tin, dữ liệu, viết và gửi tin, bài về nội dung liên quan đến hệ thống bản đồ hàng Việt và các thông tin khác phù hợp với chức năng của website Bản đồ Hàng Việt Bình Định.
3. Phân công cung cấp nguồn tin thuyền xuyên:
a) Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp các văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; Các văn bản hướng dẫn, triển khai của Sở, các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.
b) Khuyến khích các phòng ban liên quan tham gia cung cấp thông tin, viết bài cho website Bản đồ Hàng Việt Bình Định.

Điều 6. Quản lý Website.
1. Website Sở hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương hoặc Ban biên tập Website.
2. Ban Biên tập Website chịu trách nhiệm biên tập và quản lý nội dung thông tin lên Website.
3. Chuyên viện Quản trị mạng(phụ trách kỹ thuật) có trách nhiệm quản trị Website; Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của Website; theo dõi về kỹ thuật trong việc xuất bản thông tin lên website sau khi Ban biên tập duyệt; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch nâng cấp phát triển website của Sở khi cần thiết.

Chương II: CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE

Điều 7. Ban biên tập Website.
Ban biên tập website do Giám đốc Sở quyết định thành lập gồm Trưởng Ban, Phó Ban biên tập và các thành viên.

Điều 8. Chức năng nhiệm vụ của ban biên tập Website.
1. Chức năng:
Ban biên tập Website có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong việc tổ chức viết bài, biên tập, đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan trên website, bảo đảm website hoạt động thường xuyên, liên tục và hợp pháp.
2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức viết tin bài, khai thác thông tin từ các hoạt động thường xuyên của Sở và từ các đơn vị có liên quan đến hoạt động của Sở để đảm bảo cho website luôn hoạt động có chất lượng, thường xuyên và hợp pháp.
b) Tiếp nhận các thông tin do các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức, cá nhân gửi về theo quy định; tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày, tính thẩm mỹ và tính chính xác của thông tin;
c) Giám sát hoạt động kỹ thuật vận hành của Website nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng;
d) Theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cung cấp thông tin, hoạt động cho website;

Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban biên tập Website và cán bộ cung cấp thông tin.
1. Trưởng ban biên tập.
– Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban biên tập và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động và nội dung thông tin của Website.
– Định hướng nội dung, phát triển của Website.
– Duyệt bài trước khi đưa lên Website.
– Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập.
2. Phó Ban biên tập: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công, thay mặt Trưởng ban Biên tập điều hành hoạt động của Website khi được ủy quyền.
3. Các thành viên Ban biên tập:
– Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công. Các thành viên phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về từng mặt công việc được phân công;
– Cùng Trưởng ban tổ chức nội dung tin bài và giời thiệu người viết tin, bài khi xét thấy cần thiết;
– Đề xuất với Trưởng ban về thiết kế, cải tiến nâng cấp giao diện Website và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Website.

Điều 10. Quy trình biên tập thông tin lên website.
Quy trình biên tập thông tin lên website được phân công cho các thành viên trong Ban biên tập như sau:
Bước 1: Tổng hợp và biên tập thông
Bước 2: Xác thực thông tin và đăng tải thông tin.
Chức năng là do Trưởng Ban biên tập hoặc cán bộ được ủy quyền nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin lần cuối. Sau đó thực hiện đăng tải thông tin lên website.

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giao cho Văn phòng Sở và Ban biên tập Website có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Điều 12. Những quy định trước đây trái với nội dung Quy chế này đều bãii bỏ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc phản ánh về Văn phòng sở và Ban biên tập Website để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét giải quyết./.